Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Ulysses

 • "Την εποχή που ο Τζόυς αρχίζει το βιβλίο του με τα δεκαοκτώ κεφάλαια, σημειώνει πως έχει αναλάβει το “καθήκον” να γράψει:”ένα βιβλίο από δεκαοκτώ διαφορετικές γωνίες και σε ισάριθμα στυλ, που προφανώς οι συνάδελφοι του σιναφιού μου ούτε γνωρίζουν ούτε έχουν ανακαλύψει.” Εδώ έγκειται η κύρια ιδιομορφία του Ulysses: είναι δεκαοκτώ βιβλία μαζί, το καθένα με διαφορετικό ύφος και τεχνική αφήγησης, που όμως διηγούνται, με την εξαντλητική επιμονή ενός Προυστ, μια ιστορία: την ιστορία μιας μοναδικής ημέρας στο Δουβλίνο, της περίφημης πλέον 16ης Ιουνίου του 1904- ημέρα που πλέον έχει καθιερωθεί ανά τον κόσμο ως Bloomsday."
 • The time Joyce starts writing “ Ulysses” with the eighteen chapters, he notes down that he has undertaken the duty to write: “ a book, in eighteen different points of view and the same number of styles, which my colleague-writers have neither seen before, nor found out yet” That's what makes Ulysses unique: it's eighteen books together, each one with a different style and narrative technique,all of which however narrate a story , with the exhausting insistence of a Proust: the story of that unique day in Dublin, the famous 16th of June, 1904 - a day which has been established all over the world as Bloomsday.
 • "Ο αναγνώστης του Ulysses αναρωτιέται συνεχώς αν κατάλαβε καλά, αν διάβασε σωστά λέξεις ανίερα παντρεμένες μεταξύ τους, αν συλλάβισε σωστά φθαρμένες λέξεις, αν η σύνταξη είναι ορθή, αν παρέλειψε κάποιο κόμμα που ανατρέπει το νόημα, αν διαβάζει αγγλικά μεσαιωνικά, σύγχρονα, σε αργκό, ή το jargon κάποιας επιστήμης, λατινικά της Vulgata, ή αγγλικά της βίβλου του βασιλιά Ιακώβου, γαλλικά, γερμανικά ή πανάρχαια γαελικά."  
     Αποσπάσματα από το βιβλίο " Ulysses, Οδηγός Ανάγνωσης" του Άρη Μαραγκόπουλου.
 • The reader of Ulysses is always wondering if he has understood correctly, if he has read correctly words profanely married, if he has read correctly weathered words, if the syntax has been correct,if he has omitted a comma which changes the meaning, if he has been reading medieval english, or modern, or slang or the jargon of some science, latin Vulgata, or english of king Jacob's Bible, french, german or ancient gaelic”.
      Translated from the book, "Ulysses, a  Reading Guide" by Aris Maragopoulos.                                                                
  • Μετά την έκδοση επιτέλους του "Οδυσσέα", ο πατέρας του Joyce έστειλε στο γιο του το παρακάτω γράμμα: "Αν ήξερα πως για να γράψεις όλες τις ιρλανδέζικες βρισιές σου χρειάστηκαν δεκατέσσερα χρόνια, εγώ θα μπορούσα να το γράψω σε δύο μήνες και καλύτερα από σένα".
  • After Ulysses  was published at last, his father sent Joyce the following letter: “ If I had known that you'd need fourteen years to write all these irish curses, I could have written it, in two months and better than you”.
  • Η γυναίκα του Joyce αρνείται να διαβάσει τον "Οδυσσέα".
  • Joyce's wife refuses to read Ulysses.

  • Όταν ο James Joyce δουλεύει στο "Finnegans Wake"(Αγρύπνια για τον Φίννεγκαν), η γυναίκα του η Νόρα διηγείται: " Εγώ κοιμάμαι στο διπλανό δωμάτιο και σχεδόν κάθε βράδυ με ξυπνούν τα θορυβώδη γέλια του Τζιμ. Τότε του φωνάζω:" Τζιμ, ή σταμάτα να γράφεις το βιβλίο ή σταμάτα να γελάς".     Γέλαγε!!! Όταν έγραφε τα βράδυα το τελευταίο του έργο!!
  • When James Joyce works on “Finnegan's Wake", his wife recounts: “ I am sleeping in the next room and almost every night, I wake up because of Jim's loud laugh. Then I shout at him: “ Jim, either stop writing that book or stop laughing”. He laughed!! While writing his last work, he laughed!

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου